Delen via , of LinkedIn of Mail.

Corona-nieuws

28 mei 2020

Stand van zaken opschaling reguliere zorg

Zoals eerder bericht wordt de reguliere zorg stapsgewijs opgeschaald. Inmiddels is het aantal OK’s verder opgehoogd en zijn alle poliklinieken weer gestart.

We merken dat patiënten soms terughoudend zijn om naar het ziekenhuis te gaan. We hebben hier begrip voor. U kunt patiënten gerust stellen, we garanderen dat patiënten met een afspraak veilig zijn in het ziekenhuis kunnen zijn. De COVID- en non-COVID-patiëntenstromen zijn gescheiden en de wachtruimtes zijn aangepast aan de 1.5-meter richtlijn. De besmettingsgraad is laag, waardoor er al langere tijd geen COVID-patiënten zijn opgenomen in het ziekenhuis. We zetten in op screening ‘aan de voorkant’: patiënten worden 3 dagen voor hun afspraak gebeld over hun klachten en op de dag van het ziekenhuisbezoek vindt ook een screening plaats. Laatstgenoemde screening is nog een aandachtspunt vanwege de piekmomenten, die zich door deze screening voordoen in de stroom van de bezoekers. We overwegen daarom de openingstijden van poliklinieken en functie-afdelingen te verruimen. Een ander aandachtspunt is, dat patiënten wordt gevraagd om zoveel mogelijk alleen naar het ziekenhuis te komen. De partner kan desgewenst ‘meekijken’ met het consult via videobellen. We communiceren dit onder andere via de website, op actuele informatie voor patienten en via berichten en filmpjes op sociale media.

In de wetenschap dat we nog lange tijd te maken zullen hebben met zorg voor patiënten met COVID-19 zoekt het ROAZ naar een nieuwe balans tussen COVID-zorg en reguliere zorg in Noord-Nederland. Op basis van een prognosemodel worden de aantallen benodigde IC COVID-bedden en klinische COVID-bedden vastgesteld en wordt de capaciteit verdeeld.


20 mei 2020

Mutaties in ZorgDomein 
Om de verwijzingen tijdens de opschaling van de reguliere zorg zo goed mogelijk te laten verlopen zijn twee vragen toegevoegd aan de verwijsbrief en het aanvraagformulier voor diagnostiek: een vraag over de urgentie van de verwijzing en over de status COVID-19.
Met de indicatie urgentie vragen we u per verwijzing te vermelden op welk termijn de patiënt zou moeten worden gezien. Deze urgentie wordt getoond bij alle verwijzingen, behalve bij spoedverwijzingen. Het gaat om de inschatting van de gewenste termijn, die we als indicatief beschouwen. De specialist is verantwoordelijk voor de uiteindelijke termijn binnen welke het consult plaatsvindt.
De COVID-19 status geeft de status aan op het moment van verwijzing. Deze wordt alleen bij spoedverwijzingen getoond.
De toegangstijden zijn zo goed mogelijk bijgewerkt omdat we u een indicatie willen geven van de vermoedelijke toegangstijd, op basis van beschikbare capaciteit en het aantal patiënten dat op een dag gezien kán worden, rekening houdend met de anderhalve meter afstand. Zo kunt u de patiënt globaal informeren over de te verwachten toegangstijd en een keuze maken.

“Veilig chatten”
Bij verwijzingen waar de specialist vragen over heeft of waarbij de afspraak niet binnen de door de huisarts aangegeven termijn kan plaatsvinden overwegen de GHC en Huisartsenkring en medisch specialismen om VIPLive te gaan gebruiken, als alternatief voor telefonisch contact tussen specialist en huisarts. Binnenkort start een test.

Screening
Patiënten met een afspraak kunnen veilig naar het ziekenhuis komen. De COVID- en non-COVID-patiëntenstromen zijn gescheiden, de wachtruimtes zijn aangepast. We zetten optimaal in op screening ‘aan de voorkant’: patiënten worden 3 dagen voor hun afspraak gebeld over hun klachten en op de dag van het ziekenhuisbezoek vindt ook een screening plaats. Patiënten komen zoveel mogelijk alleen en worden gevraagd om niet te vroeg naar het ziekenhuis te komen. Medewerkers met klachten mogen niet aan het werk in het ziekenhuis. Op actuele informatie vindt u de informatie voor patiënten en de Q&A’s voor patiënten en bezoekers.

Preoperatief testen
Omdat patiënten met COVID-19 na de operatie problemen kunnen krijgen worden bepaalde patiënten kort voor de operatie getest.

Het betreft patiënten ouder dan 18 jaar, die:

 • een operatie moeten ondergaan onder algehele anesthesie;
 • naar verwachting postoperatief langer dan één nacht in het ziekenhuis opgenomen worden;
 • zeker of waarschijnlijk postoperatief een bepaalde tijd op de IC moeten worden opgenomen.

De test wordt geregeld door de afdeling Opnameplanning, die contact opneemt met de patiënt.

Als de patiënt in het verpleeghuis woont neemt de afdeling Opnameplanning contact op met het betreffende verpleeghuis over het invullen van het testformulier van CERTE. De kosten zijn voor het Martini Ziekenhuis.

Digitale nascholing
Door COVID-19 zijn alle fysieke nascholingen tot 1 september geannuleerd. Op dit moment verkennen we de mogelijkheden van digitale nascholing door middel van Webinar en Videobellen. We hopen dat we vóór de zomer de eerste digitale nascholing orthopedie kunnen aanbieden. We informeren u vanzelfsprekend als de inschrijving start. We verwachten dat grote bijeenkomsten komend najaar ook niet mogelijk zullen zijn. Wel hopen we elkaar in ieder geval fysiek te kunnen treffen tijdens het DoktersDiner 2021 (19 januari 2021) en tijdens de compagnonscursus 2021 (9 t/m 11 juni en 16 t/m 18 juni). U vindt onze nascholingen te zijner tijd op ons nascholingsportaal Martini Wijzer.


7 mei 2020

Opschaling reguliere zorg

 • Sinds 28 april starten we de reguliere zorg fasegewijs weer op. We zijn gestart met de radiologie (inclusief 1e lijnsdiagnostiek), functieafdelingen, endoscopiecentrum en de poliklinieken Dermatologie, Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie (MKA), Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) en Oogheelkunde. Als alles goed verloopt, schalen we steeds een stap verder op.
 • Om te voorkomen dat het té druk wordt in het ziekenhuis zijn we beperkt in het gebruik van  onze capaciteit. We hopen uiteindelijk 60-70% van de poliklinische fysieke capaciteit te kunnen benutten en zetten in op telefonische consulten en videobellen. Zo nodig gaan we spreekuur draaien in de avonden en weekenden. Combinatie-trajecten zullen helaas minder of helemaal niet mogelijk zijn.
 • Vanaf 11 mei zijn 10 OK’s operationeel. Triage voor de OK geschiedt o.a. op basis van de urgentielijst van de NZA. Met optimaal maatwerk proberen we zoveel mogelijk patiënten te helpen
 • Patiënten met een afspraak kunnen veilig naar het ziekenhuis komen. De COVID- en non-COVID-patiëntenstromen zijn gescheiden, de wachtruimtes zijn aangepast. We zetten optimaal in op screening ‘aan de voorkant’: patiënten worden 3 dagen voor hun afspraak gebeld over hun klachten en op de dag van het ziekenhuisbezoek vindt ook een screening plaats. Patiënten komen zoveel mogelijk alleen. Medewerkers met klachten mogen niet aan het werk in het ziekenhuis. Op actuele informatie voor patienten staan de Q&A’s voor patiënten en bezoekers.
 • U kunt patiënten gewoon verwijzen. Alle verwijzingen worden getrieerd op basis van de verwijsbrief. We verkennen met de Huisartsenkring/GHC het gebruik van VIPLive, voor het stellen van vragen door de specialist aan de huisarts (‘veilig mailen’). 
 • Met de Huisartsenkring/GHC is afgesproken dat we de ervaringen de komende periode aanzien en we knelpunten zullen bespreken. 
 • Voor uw vragen en opmerkingen: r.cator@mzh.nl of c.reker@mzh.nl

30 april 2020 

Opschaling reguliere zorg

 • De opschaling vindt stapsgewijs plaats. Om te voorkomen dat het té druk wordt in het ziekenhuis kunnen we gedurende een langere tijd slechts een deel van onze capaciteit benutten.
 • Patiënten met een afspraak kunnen veilig naar het ziekenhuis komen. De COVID- en non-COVID-patiëntenstromen zijn gescheiden, en patiënten en bezoekers worden gescreend bij de ingangen. Er zijn diverse andere maatregelen genomen om patiënten veilig in het Martini Ziekenhuis te ontvangen. Alle informatie komt op een informatiekaart, die wordt meegestuurd met de brief voor de afspraak. Op actuele informatie voor patienten staan de Q&A’s voor patiënten, die we voortdurend aanpassen
 • Vanaf 28 april is voorzichtig gestart met de poliklinieken Dermatologie, Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie (MKA), Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) en Oogheelkunde. Deze poliklinieken zitten vlak bij ingang West, die nu open is. Ook is gestart met de functieafdelingen en de radiologie. Begin mei starten andere poliklinieken stapsgewijs weer op.
 • U kunt patiënten gewoon verwijzen. Alle verwijzingen worden getrieerd. De medisch specialisten gebruiken hierbij de landelijke criteria van de Nederlandse Zorg Autoriteit en de informatie uit de verwijsbrief. Er is extra aandacht voor de triage van aanmeldingen in ZorgDomein. We bespreken binnenkort met de Huisartsenkring hoe we dit het beste kunnen inregelen, ook in relatie met ZorgDomein en de andere ziekenhuizen in de regio. Nadere informatie volgt zo spoedig mogelijk.
 • De parkeergarage wordt voortaan alleen gebruikt door medewerkers. Patiënten en bezoekers kunnen (betaald) parkeren op parkeerterrein Noord. Dit terrein is ook gereserveerd voor huisartsen. Parkeerterrein Noord leidt direct naar ingang West of de hoofdingang, waar zich de balies voor de screening bevinden. Beide ingangen sluiten beter aan bij de ontvangst en routing van het ziekenhuis. Daarnaast is dit terrein beter toegankelijk voor oudere patiënten en bezoekers dan de parkeergarage.
 • Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar r.cator@mzh.nl of c.reker@mzh.nl

24 april

Het Martini Ziekenhuis schaalt voorzichtig op

Het Martini Ziekenhuis heeft zich vanaf begin maart intensief gericht op coronazorg. Daarnaast is de acute en oncologische zorg gelukkig doorgegaan. Nu het aantal coronapatiënten daalt, schalen we de planbare zorg vanaf dinsdag 28 april weer op. Dit is een ingewikkelde operatie, die we stapsgewijs uitvoeren. We willen voldoende ruimte houden voor de zorg voor coronapatiënten uit het Noorden en zo nodig uit andere delen van het land. Regionaal is afgesproken dat het Martini Ziekenhuis samen met het UMCG een relatief groter aantal corona ic-patiënten behandelt en hiervoor extra capaciteit beschikbaar houdt. Een andere reden om de reguliere zorg geleidelijk op te starten is de veiligheid van onze patiënten en medewerkers. We willen voorkomen dat het té druk wordt in het ziekenhuis. Dit betekent dat we gedurende een langere tijd slechts een deel van onze capaciteit zullen kunnen benutten.

Het Martini Ziekenhuis werkt bij het opstarten van de reguliere zorg samen met zorgpartners in de regio en met zorgverzekeraars. Meer hierover staat in dit bericht.

Hoe ziet de opschaling er globaal uit en wat gaat er vanaf volgende week veranderen?  

 • De opschaling vindt plaats in fasen. In de eerste fase kunnen de volgende poliklinieken meer patiënten ontvangen: Dermatologie, Mond-Kaak-Aangezichtschirurgie (MKA), Centrum Bijzondere Tandheelkunde (CBT) en Oogheelkunde. Deze poliklinieken zitten vlak bij ingang West, die vanaf volgende week weer open gaat. Na volgende week starten ook andere poliklinieken stapsgewijs weer op. Verder komen in de eerste fase weer meer patiënten voor de functieafdelingen naar het ziekenhuis. Zij maken gebruik van de hoofdingang.
 • We nemen in de eerste fase acht en in de volgende fase tien van de veertien operatiekamers weer in gebruik.
 • U kunt patiënten gewoon verwijzen. Medisch specialisten kijken zorgvuldig welke patiënten de komende weken eerst gezien en geholpen moeten worden. Zij gebruiken daarbij de landelijke criteria van de Nederlandse Zorg Autoriteit (bv. ondraaglijke pijn of ernstige beperking in functioneren) en de informatie uit de verwijsbrief. Alle verwijzingen worden getrieerd. In overleg met de Huisartsenkring wordt gekeken hoe we de uitkomst van de triage naar huisartsen kunnen communiceren. Nader bericht volgt spoedig.
 • Poliklinische afspraken vinden waar mogelijk telefonisch of met een videoconsult plaats.
 • Aan alle patiënten die naar het ziekenhuis komen, wordt vooraf gevraagd naar klachten die mogelijk te maken hebben met het coronavirus. Op basis daarvan bepaalt de medisch specialist of een patiënt wel of niet naar het ziekenhuis kan komen. 
 • Bij binnenkomst worden patiënten nog een keer gescreend op klachten. Als iemand klachten heeft en noodzakelijk naar binnen moet, dan krijgt hij of zij een mondmasker en wordt in een aparte ruimte geholpen. 
 • Verder wordt gewerkt aan diverse concrete maatregelen om de veiligheid van patiënten en medewerkers te waarborgen. Patiënten zullen worden geïnformeerd over de maatregelen, we zullen deze informatie binnenkort met u delen. Zo komt er een extra ingang bij de hoofdingang en worden wachtkamers, looproutes en ingangen anders ingericht. Patiënten mogen geen begeleiding meenemen, tenzij het echt niet anders kan. Ook mogen opgenomen patiënten slechts één (dezelfde) bezoeker per dag en geen kinderen onder de 18 jaar ontvangen.
 • We kunnen ons voorstellen dat deze informatie vragen bij u oproept. Mail dan r.cator@mzh.nl of c.reker@mzh.nl

 


10 april 2020

Uitbreiding van reguliere zorg

We bekijken momenteel hoe, binnen de beperkingen die COVID ons geeft en de komende maanden nog zal geven, de reguliere zorg kan worden uitgebreid. Concrete plannen worden binnen nu en circa twee weken verwacht. Voor patiënten met mogelijk ernstige klachten doen we de dringende oproep toch vooral te komen; de spoedzorg is namelijk onveranderd beschikbaar.

 

Palliatieve zorg voor COVID-patiënten in huis

Patiënten met een bewezen Covid-19 besmetting die niet IC behoeftig zijn worden opgenomen op de longafdeling. Zij mogen geen bezoek ontvangen; patiënten kunnen bijvoorbeeld via beeldbellen contact hebben met hun naasten. Op deze afdeling is nog steeds voldoende ruimte om meer patiënten met Covid-19 infectie op te nemen. Er ligt een plan om op te schalen, indien nodig.

Hoewel op dit moment nog niet aan de orde, is er tevens een afdeling gereserveerd als palliatieve unit voor patiënten met een Covid-19 infectie, voor patiënten waarbij uitplaatsing naar huis of naar een andere zorginstelling niet meer wenselijk of mogelijk is. Wanneer patiënten zich in de stervensfase bevinden mogen de meest belangrijke naasten wel bij de patiënt op bezoek komen. Het palliatief team zal op deze unit zorg dragen voor de behandeling, advies en ondersteuning van patiënten en hun naasten.

 

Team Ondersteuning Patienten en Familie (TOPF)

Sinds een week is er een team ondersteuning patiënten en familie (TOPF), met consulenten van het palliatief team en diverse psychosociaal hulpverleners. Iedere patiënt met een bewezen Covid-19 besmetting wordt bezocht, en er wordt contact gezocht met de naaste van de patiënt. Waar nodig of gewenst zal vervolgcontact plaatsvinden vanuit de meest passende discipline.

 


7 april 2020

 

Terug,- en vooruitblik

Afgelopen weekend steeg het aantal COVID-19 patiënten op de IC en de verpleegafdeling Longziekten nauwelijks. Onzeker is of dit erop wijst dat we toegaan naar stabilisatie. Vooralsnog blijven we opgeschaald om een toename van ernstig zieke COVID-19 patiënten te kunnen opvangen, ook omdat de modellen van het RIVM aangeven dat de piek voor Noord-Nederland later komt dan in de rest van Nederland. De nieuwe RIVM-prognose wordt woensdag bekeken door het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en vertaald naar mogelijke effecten voor de ziekenhuizen in Noord-Nederland. Ondertussen blijven we COVID-19 patiënten uit Brabant en Limburg opnemen. Zie ook https://www.acutezorgnetwerk.nl/covid-19/persberichten-covid-19/.

Digitale consultatie chirurgie

Sinds 6 april kunnen de chirurgen van het Martini Ziekenhuis ook digitaal worden geconsulteerd, via VIPLive. Chirurgie is hiermee het 14e specialisme waarbij digitale consultatie mogelijk is.

Het aantal digitale consultaties stijgt, vooral bij de interne geneeskunde. Ook de cardiologie krijgt regelmatig digitale consultaties. Specialisten zijn enthousiast, vinden het plezierig om vragen te beantwoorden op een moment dat hun schikt. Huisartsen melden dat ze tevreden zijn met het antwoord. Digitale consultatie blijkt een alternatief voor niet-spoedeisende vragen en (van groot belang tijdens de COVID-uitbraak) voor ziekenhuishuisbezoek.

Inhoudelijke vragen over het Coronavirus?

Mail dan naar r.cator@mzh.nl of c.reker@mzh.nl en kijk op https://www.martiniziekenhuis.nl/MartiniCoronaInfo. Deze pagina wordt regelmatig geactualiseerd.


3 april

 

Nieuwsbrief crisisteam huisartsen

Situatie Martini Ziekenhuis

 • Het aantal patiënten dat in het Martini Ziekenhuis is opgenomen, neemt al een paar dagen af, net als in andere ziekenhuizen in Noord-Nederland. Tegelijkertijd voorspellen regionale en landelijke modellen een toename van het aantal COVID-19 patiënten in de komende weken. Daarom zijn het aantal (IC-) bedden en de bijbehorende personele capaciteit uitgebreid. Er is veel personeel bijgeschoold om COVID-specifieke werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Dit alles om er voor te zorgen dat er, zowel voor COVID- als voor niet-COVID-patiënten, voldoende capaciteit beschikbaar is als het aantal besmettingen toeneemt. Op dit moment is er voldoende capaciteit beschikbaar voor de opvang van patiënten uit de eigen regio (met of zonder COVID-19).
 • Spoedzorg en oncologische zorg gaan gewoon door.
 • Electieve zorg wordt verplaatst tot en met 28 april. De datum van 28 april wordt elke week opnieuw bekeken (en mogelijk verder in de tijd uitgesteld). De opnameplanning is volop bezig om geplande operaties te verplaatsen.
 • Bestaande poliklinische afspraken tot en met 28 april: de poliklinieken bekijken in overleg met de behandelend specialist of geplande afspraken doorgang moeten vinden, telefonisch kunnen of verplaatst worden.
 • Screening van de urgentie van nieuwe verwijzingen geschiedt op basis van de tekst in ZorgDomein. De poliklinieken bekijken in overleg met de specialist of nieuwe verwijzingen kunnen worden ingepland, telefonisch kunnen of in portefeuille worden gehouden. Bij onduidelijkheid kan worden overlegd met de huisarts.
 • Niet ernstig zieke poliklinische patiënten met klachten die mogelijk bij COVID-19 kunnen passen (koorts en/of hoesten, keelklachten, benauwdheid, verkoudheid) kunnen indien nodig worden gezien op een aparte poli met isolatiemogelijkheid (de Screeningspoli).

Thoraxfoto bij (verdenking) COVID-19

In verband  met COVID-19 adviseren de longartsen het volgende beleid m.b.t. een thoraxfoto bij (verdenking) COVID-19:

 • Bij milde luchtwegklachten is er geen indicatie voor een thoraxfoto.
 • Bij twijfel (patiënt is niet echt ziek, maar er zijn wel luchtwegklachten) kunt u een thoraxfoto aanvragen. De foto wordt niet gemaakt op de SEH, maar op de Screeningspoli. Daar staat een mobiel bucky-apparaat. Graag het secretariaat van de radiologie bellen (050 - 524 7614) en de patiënt vragen zich te melden bij de hoofdingang. Daar krijgt de patiënt een mondneuskapje en vindt verwijzing plaats naar de Screeningspoli. Er wordt alleen een thoraxfoto gemaakt, er vindt geen consult longarts plaats.
 • Bij reële verdenking COVID-19 graag de dienstdoend longarts bellen. De patiënt wordt gezien op de SEH. 

Martin Corona Info

Deze week ging Martini Corona Info live: https://www.martiniziekenhuis.nl/MartiniCoronaInfo. Met deze pagina hopen wij huisartsen en andere ketenpartners te informeren over de nieuwste medische inzichten over het Corona virus en de gevolgen hiervan. De specialisten van het Martini Ziekenhuis proberen de vragen die bij u leven zo goed en actueel mogelijk te beantwoorden. We nodigen onze ketenpartners van harte uit om vragen te stellen! En om regelmatig op het portaal te kijken, want de inzichten veranderen snel.

Het Corona-nieuws van het Martini Ziekenhuis is er ook op te vinden. We blijven dit ook communiceren via deze nieuwsbrief.

 


30 maart 2020

 

Werkwijze niet-acute zorg 
Vanwege het coronavirus vinden tot 13 april alleen nog acute en oncologische operaties plaats. 

De datum van 13 april wordt elke week opnieuw bekeken (en mogelijk verder in de tijd uitgesteld). De Opnameplanning is volop bezig om geplande operaties te verplaatsen. 

Vwb bestaande poliklinische afspraken tot 13 april: de poliklinieken bekijken in overleg met de behandelend specialist of geplande afspraken doorgang moeten vinden, telefonisch kunnen of verplaatst worden.

Vwb nieuwe verwijzingen: screening van de urgentie van nieuwe verwijzingen vindt plaats op basis van de tekst in ZorgDomein. De poliklinieken bekijken in overleg met de specialist of nieuwe verwijzingen kunnen worden ingepland, telefonisch kunnen of kunnen worden aangehouden (“geparkeerd”). Bij onduidelijkheid kan worden overlegd met de huisarts.

Voor vragen of opmerkingen: c.reker@mzh.nl


27 maart 2020

Triagecriteria voor de 1e lijn mbt ziekenhuis- of IC opname tijdens COVID-19 pandemie 
Bij het inschatten of een ziekenhuis- of IC opname medisch zinvol of gewenst is de tijdens huidige COVID-19 pandemie moet een inschatting plaatsvinden over de mate van kwetsbaarheid en de kansen op herstel tot een acceptabel niveau van functioneren. Dit is bij een COVID-19 infectie relevanter gezien de noodzaak van langdurige beademing op de IC (gemiddeld 2-3 weken) en het sociale isolement waarin een patiënt verpleegd wordt. In bijgaand document  willen we u handvatten bieden om als huisarts of specialist ouderengeneeskunde hier in de 1e lijn al een weloverwogen keuze in te kunnen maken. Omdat de keuze lastig kan zijn is 24/7 telefonisch overleg met de dienstdoende geriater mogelijk. Overdag is deze te bereiken via (050) 524 5688, in de ANW uren via de centrale: (050) 524 5245.


25 maart 2020

Martini Ziekenhuis richt alles in op verlenen van acute en corona zorg
Het Martini Ziekenhuis heeft de planbare zorg drastisch omlaag gebracht om zo meer capaciteit vrij te houden voor patiënten met het coronavirus. De poliklinieken zijn teruggebracht tot de noodzakelijke zorg en alle niet-acute operaties zijn verplaatst. Wij richten ons voorlopig alleen nog op acute zorg, niet-uitstelbare planbare zorg en coronazorg.  

Wat betekent dit voor u als huisarts

 • Digitale consultatie – Digitale consultatie biedt een alternatief voor niet-spoedeisende telefoontjes, bijvoorbeeld bij twijfel over verwijzing. Voor Dermatologie is digitale consultatie via TCCN mogelijk. Digitale consultatie via VIPLive is mogelijk bij Cardiologie, Geriatrie, Gynaecologie, Interne Geneeskunde, KNO, MDL, Neurologie, Orthopedie, Plastische Chirurgie, Reumatologie, Revalidatiegeneeskunde, Sportgeneeskunde en Urologie. 
 • Obductie – Onder bepaalde voorwaarden vinden nog obducties plaats. Neem contact op met de dienstdoend patholoog: (050) 524 6750. Buiten kantoortijden via telefooncentrale: (050) 524 5245.
 • De follow up van oncologische patiënten gaat voorlopig door. Dat geldt ook voor poliklinische diagnostiek die hiervoor nodig is.
 • Oncologische operaties worden zoveel mogelijk binnen de gestelde SONCOS normen uitgevoerd. 
 • Behandelingen met systeemtherapie gaan zoveel mogelijk door. Ook hiervoor geldt: telefonisch daar waar het kan, en uitstellen daar waar mogelijk.
 • Anosmie - Anosmie komt met enige regelmaat voor bij COVID-19, soms als eerste en enige symptoom. Een patiënt met anosmie zonder neusobstructieklachten moet momenteel beschouwd worden als COVID-19 positief. Het consult wordt telefonisch afgehandeld, er worden géén corticosteroïden voorgeschreven. De aandoening is over het algemeen self limiting en de klachten verdwijnen meestal binnen 2 weken.
 • Corticoïdneusspray - Corticoïdneusspray kan nu, in het boompollenseizoen, worden voortgezet.
 • Bloedafname in het Martini Ziekenhuis is momenteel alleen mogelijk voor ziekenhuispatiënten. Voor alternatieve locaties klik hier

Inleveren gebruikte mondmaskers (FFP-2)
Het ROAZ werkt met man en macht aan het verwerven van nieuwe mondmaskers, Ze zijn nog steeds schaars. Daarom het verzoek gebruikte mondmaskers (FFP-2) af te leveren bij het inleverpunt, in Martini Plaza in Groningen (maandag t/m zondag 12.00-16.00 uur). U kunt meteen nieuwe mondmaskers (FFP-2) meenemen. Graag afleveren in dubbele, liefst doorzichtige, plastic zak. Meer informatie: Peter Smit, p.smit@mzh.nl

Meer informatie


19 maart 2020

Het Corona-virus stelt ons voor de nodige uitdagingen…

We proberen zo goed mogelijk te communiceren met jullie en hebben met de DDG afgesproken dat onze mededelingen worden meegenomen in de Corona nieuwsbrief van de DDG. 

Deze nieuwsbrief verschijnt naar verwachting vandaag.

In verband met de hoge urgentie hierbij de volgende oproep.

Hergebruik mondkapjes 
Momenteel zijn mondkapjes zowel in als buiten het ziekenhuis een schaars goed. Er wordt landelijk en regionaal een oplossing gewerkt. Het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) werkt aan een oplossing uit, waarbij gebruikte maskers worden gesteriliseerd. Dit, op basis van onderzoek van het RIVM dat uitwijst dat ffp2 twee keer hergebruikt mogen worden, mits gesteriliseerd met een methode met H2O2. De logistiek wordt nu uitgewerkt, gedachte is om de huisartsen hun te steriliseren maskers zelf naar een centraal punt te laten brengen, in een dubbele –liefst doorzichtige- plastic zak. De dienstverlening zal ook gaan gelden voor andere ketenpartners, zoals thuiszorg en verpleeghuizen.

Preluderend op deze oplossing vragen we jullie om gebruikte ffp2 maskers niet weg te gooien. Mocht jullie gebruikte ffp2 maskers hebben en nog heel weinig maskers beschikbaar hebben, dan kunt jullie dit aan ons melden via r.cator@mzh.nl. Deze procedure geldt totdat het ROAZ de regionale logistiek heeft uitgewerkt. Nader bericht van het ROAZ volgt zo spoedig mogelijk. 


13 maart 2020

Alle geplande poliklinische afspraken in het Martini Ziekenhuis vinden vanaf maandag 16 maart waar mogelijk telefonisch, of anders op een later tijdstip plaats. Dit doen we om het risico op verspreiding van het coronavirus in het Martini Ziekenhuis zoveel mogelijk te beperken. Alleen strikt medisch noodzakelijke bezoeken gaan door. De behandelend arts bepaalt per afspraak welke lijn wordt gevolgd. Patiënten worden gebeld over hun afspraak en om te informeren naar ziekteverschijnselen.

Voor radiologisch diagnostische onderzoeken geldt ook dat deze worden verplaatst, tenzij medisch noodzakelijk. Ook hier bepaalt de hoofdbehandelaar welke lijn wordt gevolgd.

Beeldvormend onderzoek in opdracht van de eerste lijn (1e lijnsdiagnostiek) kan niet plaatsvinden, tenzij het acute zorg betreft.

Ook voor nieuwe patiënten geldt dat we alleen strikt noodzakelijke zorg laten komen op polikliniek. Deze afspraken gelden in ieder geval tot 1 april 2020.

Wij danken u voor uw begrip.

 

Wij maken gebruik van cookies

Deze website van het Martini Ziekenhuis maakt gebruik van cookies. Wilt u meer weten over ons cookiebeleid, lees dan hier verder.